Apel opolskiej policji!

Policja opolska ostrzega wszystkich, a szczególnie osoby starsze, przed oszustami wyłudzającymi pieniądze. Stosowane metody to nie tylko ta "na wnuczka", ale ostatnio pieniądze wyłudzane są metodą "na policjanta" gdzie oszust podaje się za policjanta i prosi by przekazać pieniądze konkretnej osobie. Dla bliższego zapoznania się z zagrożeniem odsyłamy na stronę naszej opolskiej policji.

Chrystus zmartwychwstał!

Zmartwychwstanie jest centralnym faktem Wiary chrześcijańskiej. Rozpoczyna się ono od klęski, ukrzyżowania i bólu, lecz kończy się tryumfem. Radosne religie mogą sprawdzić się w dniach, w których nie ma śmierci, żalu lub boleści, lecz potrzeba było Miłości Boga, który dotyka naszych życiowych tragedii, aby nas przekonać, że w Nim my również możemy mieć swoją Wielkanoc po naszym własnym Wielkim Piątku.
Arcybiskup Fulton J. Sheen

Wszystkim Parafianom życzymy, byście nigdy nie zapomnieli, że Chrystus Zmartwychwstały jest zawsze z Nami. Niech ta świadomość Bożej obecności i opieki napełnia Was radością i nadzieją na każdy dzień w drodze do naszego zmartwychwstania.

Wasi Duszpasterze

 

Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej

Drodzy Parafianie!
Przeżywając 800. rocznicę nadania praw miejskich naszemu Miastu, Ksiądz Biskup Ordynariusz zwraca się z apelem o modlitwę za wszystkich jej mieszkańców. Modlitwa ta w opolskich dekanatach połączona będzie z peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Opolskiej, która jest główną Patronką Opola. W święto „Ofiarowania Pańskiego” biskup opolski Andrzej Czaja poświęcił nowy wizerunek Matki Bożej, który rozpoczął wędrówkę do poszczególnych wspólnot parafialnych. Peregrynacja ta zakończy się uroczystym zawierzeniem mieszkańców Opola Matce Bożej w uroczystość odpustową 24 czerwca.
W naszej parafii będziemy gościli Obraz w dniach od 1 do 8 kwietnia br. Już dziś zapraszamy wszystkich parafian, grupy i wspólnoty parafialne do modlitwy za miasto Opole. Ten historyczny czas przeżywać będziemy pod hasłem: „Z Maryją do Jezusa”. Niech obecność obrazu Matki Bożej Opolskiej wśród nas pomoże nam mocno uchwycić się mocno Jezusa. Chciejmy z żarliwością prosić za wstawiennictwem Maryi o Jezusowe błogosławieństwo i łaski, wiarę i miłość dla członków naszych rodzin, parafii i wszystkich mieszkańców Opola.
Dla wszystkich, którzy chcą razem modlić się przed wizerunkiem Matki Bożej Opolskiej dołączamy plan nabożeństwa na dni nawiedzenia w naszej parafii. Zapewne każdy znajdzie czas i chęć by dołączyć do wspólnej modlitwy. Serdecznie zapraszamy
Duszpasterze

PLAN NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ OPOLSKIEJ
W PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W OPOLU

Sobota 1 kwietnia 2017 r.
12:30 – przedstawiciele parafii Przemienienia Pańskiego przekazują naszym przedstawicielom obraz Matki Bożej Opolskiej
17:00 – uroczyste powitanie wizerunku Matki Bożej i Msza święta na rozpoczęcie peregrynacji pod przewodnictwem Księdza Biskupa
20:00 – Różaniec wynagradzający i okazja do spowiedzi świętej

Niedziela 2 kwietnia 2017 r.
Po każdej Mszy świętej odmawiać będziemy modlitwę zawierzenia parafii Matce Bożej Opolskiej
15:00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i koronką do Bożego Miłosierdzia

Poniedziałek 3 kwietnia 2017 r.
7:00 – Msza święta
7:30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
8:15 – Różaniec w intencji diecezji i parafii prowadzony przez Róże Różańcowe
17:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie żale część I
18:00 – Msza święta i wspólne odmówienie aktu zawierzenia
Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu dla małżeństw – prowadzą przedstawiciele Kościoła Domowego

Wtorek 4 kwietnia 2017 r.
7:00 – Msza święta
7:30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
8:15 – Różaniec w intencji diecezji i parafii prowadzony przez Róże Różańcowe
17:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie żale część I
18:00 – Msza święta i wspólne odmówienie aktu zawierzenia
Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu dla gimnazjalistów i młodzieży

Środa 5 kwietnia 2017 r.
7:00 – Msza święta
7:30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
8:15 – Różaniec w intencji diecezji i parafii prowadzony przez Róże Różańcowe
17:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Gorzkie żale część I
18:00 – Msza święta i wspólne odmówienie aktu zawierzenia
Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu dla osób samotnych i seniorów

Czwartek 6 kwietnia 2017 r.
7:00 – Msza święta
7:30 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
8:15 – Różaniec w intencji diecezji i parafii prowadzony przez Róże Różańcowe
16:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Święta
17:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci
18:00 – Msza święta i wspólne odmówienie aktu zawierzenia
19:00 – spotkanie w kościele dla rodziców, wychowawców i wszystkich chętnych z p. Emilia Lichtenberg –Kokoszka nt. „Zrozumieć dziecko”

Piątek 7 kwietnia 2017 r.
7:00 – Msza święta ku czci Najświętszego Seca Pana Jezusa
Po Mszy świętej – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Adoracja z aktem przebłagania i poświęcenia
17:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa
18:00 – Msza święta i wspólne odmówienie aktu zawierzenia
Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu dla wszystkich chętnych z modlitwą różańcową

Sobota 8 kwietnia 2017 r.
7:15 – Różaniec wynagradzający
8:00 – Msza święta
8:45 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP
11:00 – Msza św. na zakończenie nawiedzenia obrazu Matki Bożej Opolskiej, a po niej pożegnanie obrazu.

Zaproszenie dla prawdziwych mężczyzn

 
Zapraszamy do wstępowania w szeregi Bractwa Świętego Józefa. 
 
 
    Erygowane 1 maja 2012 r. w Jemielnicy Bractwo św. Józefa nawiązuje do chlubnej przeszłości, kiedy Bractwo św. Józefa w Jemielnicy zrzeszało pod patronatem św. Józefa tysiące osób. Nie chcąc odcinać się od tej przeszłości, a jednocześnie rozpoznając znaki czasu, Biskup Opolski reaktywował Bractwo, by w ten sposób zainicjować nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. A potrzeby te – jak wiemy – są ogromne. Zaangażowanie mężczyzn i młodzieńców w realizację celów statutowych Bractwa św. Józefa ma umożliwić duszpasterzom rozeznanie duchowych potrzeb mężczyzn i młodzieńców, towarzyszenie w ich troskach oraz oferowanie konkretnej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się w ich życiu problemów. A jeśli dokonuje się to na modlitwie i wzywaniu wstawiennictwa św. Józefa, możemy być niemal przekonani, że dzieło wyda błogosławione owoce w życiu rodzin i całych wspólnot parafialnych.
Bractwo jest więc wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn (duchownych i świeckich), którą przenika i łączy troska o własną formację, jak i o zbawienie środowiska, w którym członkowie żyją oraz pracują. Bractwo Świętego Józefa stawia sobie za cel przede wszystkim uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa i modlitwę przez jego wstawiennictwo. Równie ważne są cele formacyjne Bractwa: formowanie członków do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca rodziny, a w przypadku duchownych – pasterza i przewodnika wspólnoty wiernych, inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii oraz formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie.
    Wyznaczone cele modlitewne i formacyjne mogą być realizowane przy wypełnieniu stosownych obowiązków, które wyznacza się członkom Bractwa św. Józefa, a mianowicie:
-otaczanie czcią św. Józefa poprzez: częste wzywanie jego wstawiennictwa, uroczyste celebrowanie oraz aktywne uczestnictwo w liturgii Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca) oraz wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika (1 maja);
-udział w nieustającej nowennie do św. Józefa w każdą środę poprzez odmówienie Litanii do św. Józefa lub jednej tajemnicy Różańca św., w rozważaniu której obecny jest św. Józef, oraz innej dowolnej modlitwy o łaskę szczęśliwej śmierci dla konających;
-podjęcie w wyznaczonym każdemu ze członków dniu roku kalendarzowego modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin, a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz za chorych i konających o łaskę szczęśliwej śmierci;
-troska o wizerunki św. Józefa w parafii (kościół, kaplica, przydrożna kapliczka, dom);
-podejmowanie nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą, starań o wierne zachowywanie w prywatnym życiu wskazań Ewangelii, gorliwe życie sakramentalne oraz codzienne ćwiczenia się w pokorze, pobożności i miłości bliźniego;
-udział we Mszach św. wotywnych o św. Józefie odprawianych w poszczególnych okresach roku liturgicznego (jeśli zezwalają na to przepisy liturgiczne) oraz w następujących po niej spotkaniach formacyjnych w swoim kościele parafialnym lub w innym kościele wyznaczonym przez biskupa opolskiego;
-świadczenia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej (w miarę możliwości) innym członkom Bractwa i inne.
    Członkiem Bractwa może zostać mężczyzna, katolik, który ukończył 18. rok życia i pragnie prowadzić życie prawdziwie katolickie oraz dobrowolnie włącza się w zadania apostolskie Kościoła. Do Bractwa Świętego Józefa mogą wstępować duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy.
    Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na wypełnieniu przez zgłaszającego się deklaracji kandydata, w której podaje on swoje personalia (imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania), i przesłanie jej na adres Bractwa. Deklarację kandydata zawsze potwierdza podpisem proboszcz parafii kandydata, zaświadczając w ten sposób o jego zdatności do bycia członkiem Bractwa.
    Z ramienia Biskupa Opolskiego opiekę nad Bractwem, w charakterze asystenta kościelnego, sprawuje Rektor Bractwa, którego zadaniem jest utrzymywanie łączności między strukturami Bractwa a Biskupem Opolskim, moderowanie formacji członków Bractwa, szerzenie idei Bractwa na terenie diecezji opolskiej oraz czuwanie, by działalność Bractwa była zgodna z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego. Bractwem Świętego Józefa zarządzają osoby świeckie, tworząc Kapitułę Bractwa, wybieraną przez wszystkich jego członków.
Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące struktury organizacyjnej Bractwa, obowiązków i praw jego członków oraz działalności zawarte są w Statucie Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, podpisanym przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję 21 października 2012 r. w Jemielnicy.*
Wszelkie szczegóły znaleźć, także te dotyczące wstąpienia do Bractwa, można na stronie www.bractwoswietegojozefa.pl oraz na fanpage Bractwa ttps://pl-pl.facebook.com/bractwoswietegojozefa/
W naszym kościele przy wyjściu znaleźć można także foldery na temat działalności Bractwa.

Rekolekcje dla małżeństw - Spotkania Małżeńskie

Zapraszamy wszystkich chętnych na rekolekcje dla małżeństw w ramach Spotkań Małżeńskich w Diecezji Opolskiej. Rekolekcje są weekendowe i organizowane są w naszej diecezji w dwóch ośrodkach:
- w Domu Formacyjnym w Nysie w termianch: 24-26.03.2017 r.; 22-24.09.2017 r.; 24-26.11.2017 r.;
- w Głębinowie w malowniczo położonym ośrodku "RYBAK" w terminie 13-15.10.2017 r.
Zgłoszenia i informacje pod tel. 503629569.
Wszelkie szczegóły odnaleźć można na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl 

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Serdecznie zapraszamy na Zabawę karnawałową, która odbędzie się 18 lutego br. od godz. 19:30 w sali OSP w Opolu-Gosławicach. Oferujemy dobrą zabawę z wodzirejem, ciepłą kolację + drugi ciepły posiłek, zakąski, napoje, kawę i coś do kawy. Zapisy w kancelarii parafialnej lub u ks. Sylwestra – decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt od pary to 130 PLN. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na pielgrzymkę ministrantów i marianek do Rzymu.