Plan spotkań dla gimnazjalistów

Spotkania dla gimnazjalistów w ramach przygotowania do bierzmowania odbywać sie będą według następującego harmonogramu:

Klasy I: Każdy drugi wtorek miesiąca o godz.18:45;

Klasy II: Każdy czwarty wtorek miesiąca o godz.18:45;

Klasy III: Każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godz.18:45.

Obowiązki przygotowujących się do bierzmowania

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Obowiązki i zasady
Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie (dotyczy uczniów). Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać (na formularzach znajdujących się na stronie internetowej parafii) na kolejnym spotkaniu. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun) składający podpis na niniejszym dokumencie.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie dowiedzieć się od znajomych jakie zadanie było do zrobienia.

7. Spotkania kandydatów z klas I i II gimnazjum odbywać się będą raz w miesiącu, a dla klas III gimnazjum – raz na 2 tygodnie. Spotkania będą miały miejsce w domu parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych, na spotkaniach i na stronie internetowej. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w oparciu o zwykłe zasady. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Inną formą przygotowania są rekolekcje wielkopostne. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

8. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.